Global Impact - ?eytan?n Sinsi Bir Oyunu ?nsanlara Tap?nma Dini
Turkish VersionFrench VersionGerman Version
Search in Site :

?eytan?n Sinsi Bir Oyunu ?nsanlara Tap?nma Dini - 
/
Tarih boyunca kimi toplumlarda, insanlar Allah'?n bildirdi?i hükümlerden, insanlara emretti?i ya?am tarz?ndan habersiz ?ekilde kendilerini toplumun ve içinde ya?ad?klar? sosyal çevrenin beklentilerini yerine getirmeye ?artland?rm??lard?r.

Baz? insanlar Allah'?n gücünü, O'nun r?zas?n? kazanman?n ne kadar önemli oldu?unu, O’nun emirlerine uyulmad???nda Allah Kat?nda nas?l bir kar??l?k al?naca??n? neredeyse hiç dü?ünmemektedir. Oysa ayn? ki?iler çevrelerindeki insanlar?n kendileriyle ilgili olarak ne dü?ündükleri, kendilerinden ne gibi beklentileri oldu?u, onlara kendilerini daha çok be?endirmek, daha çok sevdirmek için neler yapmalar? gerekti?i gibi say?s?z konuyu yak?ndan takip etmektedirler.

Bu kimseler insanlara, Allah'tan daha fazla sevgi ve ba?l?l?k yöneltmektedir ve insanlar?n birbirine kulluk etti?i bat?l bir sistemin içinde hapsolmu?lard?r. Bu bat?l din, Allah'? b?rak?p insanlara tapmay? öngörmektedir. ?nsanlara tutkulu bir ba?l?l??? simgeleyen bu bat?l inanç, "?nsanlara Tap?nma Dini"dir.

Bu kitapta, insanlar?n hem dünyalar?n? hem de ahiretteki sonsuz hayatlar?n? büyük bir tehlike içine sokan ve onlar?, Allah yerine O'nun yaratm?? oldu?u insanlar? ilah edinmeye zorlayan bu ?eytani sistemin yap?s? günümüzden baz? örnekler verilerek anlat?lmaktad?r. ?nsanlara, kendileri için henüz zaman varken bu bat?l dinin büyüsünden kurtulmalar? için neler yapmalar? gerekti?i aç?klanmaktad?r.

Post To MySpace! Share To FriendFeed
Please click for News in the World Press